Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Địa chỉ:  Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại:  02213.980.275 (CS1) -  02213.985.339 (CS2)

Liên hệ với chúng tôi